Copyright en voorwaarden Erdee Media BV (English see below)
update: Apeldoorn 13 mei 2015

Auteursrechten
De website rd.nl is onderdeel van de Erdee Media BV in Apeldoorn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de uitgever Erdee Media BV en iedere gebruiker van deze site. Door gebruik te maken van deze site, accepteert u deze voorwaarden.

Op artikelen, foto’s, video’s en vormgeving (inclusief logo’s) van de papieren krant, van deze website en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rusten auteursrecht en databankenrecht, die toekomen aan Erdee Media BV dan wel de door haar ingeschakelde derden. Erdee Media BV behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan deze over te nemen in gedrukte of digitale vorm dan wel door te sturen zonder nadrukkelijke toestemming van de hoofdredactie.

Wilt u elementen overnemen van deze site, dien dan uw verzoek in bij de hoofdredactie. Geef aan om welk item het gaat (artikel/foto/video, aantal, auteur, publicatiedatum), en vermeld naam en aard van uw medium (print, digitaal), de oplage of het aantal unieke bezoekers. Voor een complete overname van artikelen hanteert Erdee Media BV tarieven, gebaseerd op de marktwaarde van de content. Het gaat om een tarief van 36 eurocent per woord.

Bij een verzoek tot overname van content van freelancers en andere rechthebbenden zal worden doorverwezen naar desbetreffende personen.

Plaatsing hyperlinks op internet
Plaatsing van hyperlinks naar (delen van) deze site is toegestaan, mits de volgende spelregels in acht worden genomen:
• Het is toegestaan tekstfragmenten van deze site over te nemen, mits daarbij een hyperlink aangebracht is naar het oorspronkelijke artikel, het fragment maximaal 50 woorden telt, de kop van het artikel overgenomen is en het fragment vergezeld is van een duidelijke bronvermelding.
• Het is toegestaan thumbnails van foto’s van deze site te maken, mits de auteursrechten op deze foto’s aan het Reformatorisch Dagblad toekomen, daarbij een hyperlink is aangebracht naar het bijbehorende artikel van deze site en de thumbnail vergezeld is van de bronvermelding Reformatorisch Dagblad. De thumbnail mag bij een gebruikelijke schermresolutie niet groter zijn dan 3 bij 4 centimeter. Indien foto’s worden overgenomen waarvan de rechten bij derden berusten, dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico en vrijwaart u Erdee Media Groep voor eventuele claims van derde in verband met dit gebruik.
• Het is niet toegestaan vormen van hyperlinks te gebruiken waardoor de gebruiker misleid of verward kan worden over de herkomst van de informatie. Voorbeelden hiervan zijn framed- en inline-linking.

Ingezonden brieven, foto’s en plaatsing van content op de website
Lezers die brieven of foto’s ter publicatie insturen, reacties op deze website plaatsen of andere content ter publicatie aanleveren, behouden hun auteursrecht. Door inzending of plaatsing geeft u Erdee Media BV niet-opzegbaar toestemming (een licentie) voor onbepaalde tijd om de door u aangeleverde content openbaar te maken en te verveelvoudigen in zowel gedrukte als digitale vorm, eventueel in aangepaste vorm. Deze toestemming omvat ook het recht om de content op te slaan in een databank en/of te publiceren in een van de (digitale) uitgaven van Erdee Media BV. Tevens heeft Erdee Media BV het recht om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen.

U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door u aangeleverde content. U zult geen foto’s plaatsen of toezenden zonder toestemming van de rechthebbende (fotograaf) en eventeel geportretteerden. U vrijwaart Erdee Media BV van alle schade en kosten die Erdee Media BV lijdt of maakt in verband met eventuele claims van derden ter zake van deze door u geplaatste dan wel toegezonden content.

Externe regelingen
Erdee Media BV heeft de publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een Cisa-organisatie geregeld met Pictoright. De overname van content van de Erdee Media Groep ten behoeve van knipseldiensten en
-kranten is geregeld met Clip.

Wijziging
Erdee Media BV houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De datum van de jongste update staat bovenaan vermeld.

Disclaimer
De informatie die op deze site te vinden is, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er fouten in de informatie zitten. Mocht u een fout constateren, dan verzoeken we u dit te melden via het contactformulier. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Erdee Media BV kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/onvolkomenheden in de door haar verstrekte informatie.

Links naar andere websites
Op deze website treft u eventueel een aantal links aan naar andere websites. Erdee Media BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Copyrights and Conditions Erdee Media BV* (Nederlands)

* In the event of discrepancies or ambiguity between the original Dutch version of these Copyrights and Conditions and this translation, the Dutch text shall prevail.

update: Apeldoorn, 13 May 2015

Copyrights
The website rd.nl is part of Erdee Media BV in Apeldoorn, the Netherlands. These conditions apply to the relationship between the publisher Erdee Media BV and each user of this website. You accept these conditions by using this website.

Articles, photographs, videos and design (including logos) of the printed newspaper, of this website and any other expression of it, whatever its medium, are protected by copyrights and database rights, which belong to Erdee Media BV or third parties deployed by them. Erdee Media BV reserves these rights explicitly. It is prohibited to copy them in printed or digital form or to forward them without the explicit permission of the editor-in-chief.

If you desire to copy parts of this website, please submit your request to the editor-in-chief. Please indicate which item you are interested in (article/photograph, number, author, date of publication), and mention the name and nature of your medium (printed, digital), the number distributed or the number of unique visitors. For reproduction of articles in their entirety, Erdee Media BV applies rates based on the market value of the content, which amounts to € 0.36 per word.

Requests to reproduce content from freelancers and other copyright holders will be referred to the individuals concerned.

Placement of hyperlinks on the Internet
Placement of hyperlinks to (parts of) this website is permitted, only if the following rules are observed:

  • It is permitted to copy text excerpts from this website, only if a hyperlink to the original article has been added, if the excerpt consists of no more than 50 words, if the article’s heading has been copied and if the excerpt is accompanied by clear source references.
  • It is permitted to make thumbnails to photographs of this website, if the copyrights on these photographs belong to Reformatorisch Dagblad, if a hyperlink to the accompanying article from this website has been added, and if the thumbnail is accompanied by the source reference “Reformatorisch Dagblad”. The thumbnail should not exceed the size of 3x4 centimetres at common screen resolutions. If photographs are copied the rights of which belong to third parties, this is done entirely at your own expense and risk, and you indemnify Erdee Media Groep against possible claims from third parties with respect to this usage.
  • It is not permitted to use forms of hyperlinks by which the user may be misguided or confused about the source of the information. Examples include framed linking and inline linking.

Letters from readers, photographs and placement of content on the website

Readers who send in letters or photographs for publication, who post responses on this website or who supply other content for publication, retain their own copyrights. By sending it in or by posting it, you give Erdee Media BV a non-cancellable permission (a license) for an indefinite period of time to publish the content supplied by you, and to reproduce it both in printed and digital form, possibly in adapted form. This permission also comprises the right to save the content in a database and/or publish it in one of the (digital) publications of Erdee Media BV. Moreover, Erdee Media BV holds the right to sublicense this license to third parties.

You are personally responsible and accountable for the content you supplied. You are not permitted to post or send in any photographs without permission from the copyright holder (photographer) and, if applicable the persons portrayed. You indemnify Erdee Media BV against all damage and costs that Erdee Media BV suffers or pays in relation to possible claims from third parties with respect to this content which you have posted or sent in.

External agreements
Erdee Media BV has made agreements with Pictoright as to the publication rights of visual artists who are members of a Cisa-organisation. Agreements have been made with Clip with respect to reproducing the content of Erdee Media Groep for the purpose of clipping services and collections of clippings.

Changes
Erdee Media BV reserves the right to change these conditions. The date of the most recent update is stated above.

Disclaimer
The information which can be found on this website, has been compiled with great care. Still there may be mistakes in the information. If you find a mistake, please report this using the contact form. No rights whatsoever can be derived from the content of this website.

Erdee Media BV cannot be held responsible and/or accountable for any mistakes/shortcomings in the information they have provided.

Links to other websites
On this website you may find a number of links to other websites. Erdee Media BV is not responsible and/or accountable for the content of these websites.